TEL: 608121419
SKYPE: SVCS-vysilani
MAIL: studio-plzen@svobodny-vysilac.cz